บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ แกรนด์เบ็ตเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

FOREIGN WORKER EMPLOYMENT AGENCY GRANDBETTER INTERNATIONAL CO.,LTD.

เกี่ยวกับแรงงาน

สิทธิประโยชน์ของแรงงาน                   

ข้อปฏิบัติสำหรับการนำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าตามบันทึกความเข้าใจ (MOU)                   

อัตราค่าจ้าง                

  1. อัตราค่าจ้างจะต้องไม่ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำ ตามที่กฏหมายได้กำหนดไว้ในแต่ละพื้นที่                
  2. ในกรณีนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานเกินเวลาจากการทำงานปกติ นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้กับลูกจ้าง ในอัตรา 1.5 % ตามกฏหมายแรงงานไทย
  3. ในกรณีนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในวันอาทิตย์ นายจ้างจะต้องทำการจ่ายค่าจ้างเป็น 2 เท่าจากค่าแรงให้กับลูกจ้าง          

ที่พัก                   

นายจ้างจะต้องทำการจัดหาที่พัก และดูแลเรื่องค่าน้ำ, ค่าไฟ ให้ลูกจ้างฟรี (ในส่วนค่าน้ำ, ค่าไฟนายจ้างสามารถกำหนดขั้นต่ำที่จะดูแลให้ได้เพื่อป้องกันการใช้อย่างฟุ่มเฟือย)    

วันหยุด

  1. นายจ้างจะต้องจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจำสัปดาห์ (1 วัน / สัปดาห์)                       
  2. นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดตามประเพณีไทย (13 วัน / ปี)
  3. เมื่อลูกจ้างทำงานครบ 1 ปี นายจ้างจะต้องจัดให้ลูกจ้างหยุดพักผ่อนประจำปี          

ประกันสังคม

นายจ้างจะต้องจัดทำประกันสังคมให้กับลูกจ้าง

ค่ารักษาพยาบาล                   

นายจ้างจะต้องจัดให้มีหรือจ่ายค่ารักษาพยาบาลแก่ลูกจ้างตลอดระยะเวลาของสัญญาทั้งในกรณีประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานและกรณีเจ็บป่วยอื่น ตลอดจนจ่ายค่าจ้างระหว่างพักรักษาตัวและค่าทดแทนตามกฏหมาย

การบอกเลิกสัญญา                   

กรณีนายจ้างประสงค์จะบอกเลิกสัญญา นายจ้างต้องบอกกล่าวให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า 1 เดือน หรือจ่ายเงินค่าจ้าง 1 เดือน แทนการบอกเลิกสัญญา หรือให้เป็นไปตามกฏหมายแรงงานไทย รวมทั้งนายจ้างต้องจ่ายค่าเดินทางกลับประเทศให้แก่ลูกจ้างด้วย

หมายเหตุ: รายละเอียดข้างต้นเป็นเพียงข้อกำหนดเบื้องต้นที่ทางนายจ้าง จะต้องปฏิบัติต่อแรงงานตามด้าว ตามข้อตกลง MOU และสำหรับรายละเอียดอื่นๆจะมีอยู่ในสัญญาจ้างแรงงาน ตามกฏหมายไทยอีกครั้ง

Foreign Worker Employment Agency Grandbetter Internation Co., Ltd.
1201/16 Soi Ladprao 94, Ladprao Road, Plubpla, Wangthonglang, Bangkok 10130, Thailand
Tel: (+66) 02-530-9148
Fax: (+66) 02-530-9905
Line ID: 0982614297
Facebook: www.facebook.com/บริษัทจัดหางาน-แกรนด์เบ็ตเตอร์-อินเตอร์เนชั่นแนล-จำกัด-1697865683780638
E-mail: grandbetter.international@gmail.com

Copyrights 2018 © FOREIGN WORKER EMPLOYMENT AGENCY GRANDBETTER INTERNATIONAL CO.,LTD.