บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ แกรนด์เบ็ตเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

FOREIGN WORKER EMPLOYMENT AGENCY GRANDBETTER INTERNATIONAL CO.,LTD.

泰國冠泓人力資源仲介有限公司 提供 緬甸、老窩 、柬埔寨、 外勞 華語專線 0922497479,0982723012

เกี่ยวกับแรงงาน

การดูแลแรงงานต่างด้าว          

  1. กรณีที่นายจ้าง / สถานประกอบการ มอบอำนาจให้บุคคลหรือนิติบุคคล ดำเนินการใดๆ แทน ให้ยื่นหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาทพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง และผู้รับมอบอำนาจ
  2. เมื่อนายจ้าง / สถานประกอบการ ได้รับคนต่างด้าวเข้าทำงานแล้ว ต้องปฏิบัติต่อคนต่างด้าวตามเงื่อนไขของกฏหมายไทยที่เกี่ยวข้อง เช่น ต้องจัดทำประกันสังคมให้คนงานต่างด้าว ต้องจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการ ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานไทย 2                   

เมื่อเลิกจ้างแรงงานต่างด้าวแล้วต้องปฏิบัติ ดังนี้                       

  1. ให้นำคนต่างด้าวไปแจ้งออกหรือแจ้งการเลิกจ้างที่กรมการจัดหางาน หรือ ภายใน 15 วันหลังจากคนต่างด้าวย้ายออกจากงานหรือหลบหนีออกจากสถานประกอบการ (ในกรณีนี้ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย) ในส่วนของจังหวัด ให้ติดต่อ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด ส่วนในกรุงเทพมหานคร ให้ติดต่อที่กองการจัดระบบการนำเข้าแรงงานต่างด้าว และคนต่างด้าวต้องคืนใบอนุญาติแก่เจ้าหน้าที่ด้วย
  2. นายจ้างนำคนต่างด้าวเดินทางออกนอกประเทศ โดยแจ้งสำนักตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่งที่ด่านชายแดนไทย

Foreign Worker Employment Agency Grandbetter Internation Co., Ltd.
泰國冠泓人力資源仲介有限公司  提供 緬甸、老窩 、柬埔寨、 外勞  華語專線
1475 Soi Ladprao 94, Ladprao Road, Plubpla, Wangthonglang, Bangkok 10130, Thailand
Tel: (+66) 02-530-9148 , (+66) 02-530-9629 Fax: (+66) 02-530-9905
Call center: (+66) 098-261-4297 , (+66) 063-191-6985
Line ID: 098-261-4297 , 063-191-6985
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61550246673520
E-mail: grandbetter.international@gmail.com

Copyrights 2018 © FOREIGN WORKER EMPLOYMENT AGENCY GRANDBETTER INTERNATIONAL CO.,LTD.