บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ แกรนด์เบ็ตเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

FOREIGN WORKER EMPLOYMENT AGENCY GRANDBETTER INTERNATIONAL CO.,LTD.

泰國冠泓人力資源仲介有限公司 提供 緬甸、老窩 、柬埔寨、 外勞 華語專線 0922497479,0982723012

เกี่ยวกับแรงงาน


เอกสารประกอบการนําเข้าแรงงาน

เอกสารประกอบการนำเข้า (ในส่วนที่นายจ้างต้องจัดเตรียม)                   

 1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมวัตถุประสงค์ทุกหน้า
 2. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)
 3. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
 4. สำเนาแบบแจ้งความต้องการคนต่างด้าว (โควตา)
 5. แผนที่ตั้งโรงงาน
 6. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม    
 7. สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม

หมายเหตุ: เอกสารทุกฉบับทุกหน้านายจ้างจะต้องลงนามพร้อมประทับตราบริษัททุกใบ ยกเว้นสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านให้รับรองสำเนาถูกต้องละลงชื่อเท่านั้น

ขั้นตอนการจ้างคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย MOU                   

ขั้นตอนที่ 1 การแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว (โควตา)                      

 1. นายจ้าง / สถานประกอบการที่ประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จะต้องยื่นแบบแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขต พื้นที่ 1-10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัด (สจจ.) ของกรมการจัดหางาน ณ สถานที่ทำงานที่คนต่างด้าวจะเดินทางไปทำงาน ตั้งอยู่
 2. นายจ้าง / สถานประกอบการรายใดเมื่อได้รับอนุญาตให้จ้างคนต่างด้าวได้ กรมการจัดหางานจะออกหนังสือยืนยันการมีโควตาจ้างแรงงานต่างด้าว

ขั้นตอนที่ 2 การยื่นคำร้องขอนำคนงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทย

 1. นายจ้าง / สถานประกอบการที่ได้รับโควตาจ้างคนต่างด้าว ให้ยื่นเอกสารหลักฐานต่อไปนี้พร้อมสำเนา 3 ชุด (รวมเป็น 4 ชุด) ณ สจก.และ สจจ.ที่ได้ยื่นขอโควตาไว้ ดังนี้                                                          
  • สำเนาหนังสืออนุญาตให้จ้างคนต่างด้าว (สำเนาใบโควตา)
  • หนังสือแสดงรายละเอียดความต้องการแรงงาน (Demand Letter) ให้นายจ้าง / สถานประกอบการ ระบุเงื่อนไขรายละเอียดในการทำงานตามแบบที่กำหนด
  • สัญญาจ้างมาตราฐาน ให้กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
  • นายจ้างเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสาร ได้แก่ สำเนาหนังสือการจดทะเบียน สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ (รง.4) สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ลงนามพร้อมประทับตราบริษัททุกหน้า
 2. สจก.หรือ สจจ. ส่งเอกสารที่ผ่านการรับรองแล้วให้กรมการจัดหางาน จำนวน 2 ชุด นายจ้างเก็บรักษาไว้จำนวน 1 ชุด และ สจก./สจจ.เก็บรักษาไว้ 1 ชุด
 3. กรมการจัดหางาน รวบรวมหลักฐาน พร้อมทั้งตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ของเอกสารจาก สจก./สจจ. ทั้งหมด เสนอกระทรวงแรงงานเพื่อออกหนังสือแจ้งให้กระทรวงแรงงานของประเทศต้นทางทราบ
 4. กรมการจัดหางาน ส่งเอกสารที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กับสถานฑูตของประเทศต้นทางในประเทศไทย หลังจากนั้น สถานฑูตของประเทศต้นทางในประเทศไทยจะดำเนินการจัดส่งเอกสารไปยังกระทรวงแรงงานของประเทศตนเอง              
 5. กระทรวงแรงงานของประเทศต้นทาง เมื่อได้รับเอกสารจากกระทรวงแรงงานไทยแล้ว จะดำเนินการแจ้งให้บริษัทจัดหางานในประเทศของตน รับเรื่องไปดำเนินการจัดหาคนงานตามที่นายจ้างในประเทศไทยได้ระบุไว้                
 6. เมื่อบริษัทจัดหางานในประเทศต้นทางจัดหาคนงานได้แล้ว ก็จัดทำบัญชีรายชื่อ (Name List) ของคนงานให้กระทรวงแรงงานของประเทศต้นทางประทับตราและลงนามรับรอง ก่อนจัดส่งมาให้แก่นายจ้างของประเทศไทยเพื่อดำเนินการต่อไป

ขั้นตอนที่ 3 การออกใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว

 1. บริษัทจัดหางานในประเทศต้นทาง นำคนต่างด้าวไปยื่นขอรับการลงตราเข้าประเทศไทย ณ สถานฑูตหรือสถานกงสุลไทยที่ตั้งอยู่ ณ ประเทศต้นทาง ซึ่งคนต่างด้าวจะได้รับการประทับการตรวจลงตรา (Non-Immigrant Visa L-A)
 2. เมื่อคนต่างด้าวได้รับวีซ่าเข้าประเทศไทยเพื่อการทำงาน จากสถานฑูตหรือสถานกงสุลไทยแล้ว เมื่อเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง จะได้รับการประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทย 2 ปี และเพื่อประโยชน์ต่อการมีใบอนุญาตทำงานโดยเร็วนายจ้างจะต้องพาคนงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพภายใน 3 วัน ณ โรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยนายจ้างควรแจ้งประสานงานกับโรงพยาบาลและนัดหมายล่วงหน้าก่อนนำคนต่างด้าวไปตรวจสุขภาพ ซึ่งมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่                           
  • คำร้องขอรับใบอนุญาตทำงาน
  • สำเนาหนังสือแจ้งผลการขอรับใบอนุญาตทำงาน
  • หนังสือเดินทางฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
  • ใบรับรองแพทย์
 3. คนต่างด้าวที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน จะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานตามระยะเวลาที่คนต่างด้าวขออนุญาตทำงานแต่ไม่เกินหนึ่งปี จำนวนเงินปีละ 1,800 บาท
 4. นายจ้าง ในจังหวัดต่างๆ ยื่นเรื่องตาม 3.2 ณ สจก./สจจ.จะต้องยื่นเอกสารต่าง ๆ ณ กองการจัดระบบการนำเข้าแรงงานต่างด้าว ซึ่งกองฯ จะดำเนินการนัดนายจ้าง นำคนต่างด้าวมาดำเนินการจัดทำใบอนุญาตทำงาน พร้อมนัดวันรับใบอนุญาตทำงาน รวมทั้งคนต่งด้าวต้องชำระค่าธรรมเนียมตามระยะเวลาที่ขออนุญาตทำงานแต่ไม่เกินหนึ่งปีเช่นกัน                                              

ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมด 2 เดือน

Foreign Worker Employment Agency Grandbetter Internation Co., Ltd.
泰國冠泓人力資源仲介有限公司  提供 緬甸、老窩 、柬埔寨、 外勞  華語專線
1475 Soi Ladprao 94, Ladprao Road, Plubpla, Wangthonglang, Bangkok 10130, Thailand
Tel: (+66) 02-530-9148 , (+66) 02-530-9629 Fax: (+66) 02-530-9905
Call center: (+66) 098-261-4297 , (+66) 063-191-6985
Line ID: 098-261-4297 , 063-191-6985
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61550246673520
E-mail: grandbetter.international@gmail.com

Copyrights 2018 © FOREIGN WORKER EMPLOYMENT AGENCY GRANDBETTER INTERNATIONAL CO.,LTD.