บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ แกรนด์เบ็ตเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

FOREIGN WORKER EMPLOYMENT AGENCY GRANDBETTER INTERNATIONAL CO.,LTD.

泰國冠泓人力資源仲介有限公司 提供 緬甸、老窩 、柬埔寨、 外勞 華語專線 0922497479,0982723012

เกี่ยวกับแรงงาน

การรับประกันแรงงาน    
 1. นับแต่วันที่ผู้รับจ้างนำแรงงานมาส่งให้แก่ผู้ว่าจ้าง หากแรงงานคนหนึ่งคนใด ไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานได้ เช่น หลบหนี หรือไม่ประสงค์ที่จะทำงานกับผู้ว่าจ้าง โดยมิใช่ความผิดของผู้ว่าจ้างแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแรงงานใหม่ เข้ามาทดแทนให้แก่ผู้ว่าจ้างตามระยะเวลารับประกันแรงงานที่เหลือในสัญญา โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น          
 2. ในกรณีที่แรงงานหลบหนีโดยมิใช่ความผิดของผู้ว่าจ้างและผู้ว่าจ้างไม่ประสงค์จะจ้างแรงงานใหม่ทดแทนผู้รับจ้างจะชำระเงินในส่วนของค่าบริการคืน ต่อแรงงานหนึ่งคน
 3. เหตุยกเว้นไม่รับประกันแรงงาน                           
  • นายจ้าง/ผู้ว่าจ้างไม่จ่ายเงินเดือนตามสัญญา
  • นายจ้าง/ผู้ว่าจ้างทารุณกรรมแรงงาน
  • ค่าตอบแทนต่าง ๆ ไม่ตรงตามสัญญา
  • สวัสดิการไม่ตรงตามสัญญา
  • งานที่ปฏิบัติไม่ตรงตามสัญญา
 4. ภายในหนึ่งเดือนผู้ว่าจ้างต้องจัดให้แรงงานทำงานไม่น้อยกว่า 26 วัน และหากมีการปฎิบัติงานในวันอาทิตย์จะต้องได้รับค่าแรงเป็นสองเท่า(ตามกฎหมายแรงงานไทย)                  
 5. วันหยุดประจำปี 13 วัน (ว่าด้วยกฎหมายแรงงานของไทย)                           
  • กรณีแรงงานไม่ได้ปฏิบัติงานในวันหยุดประจำปี แรงงานจะได้รับค่าตอบแทนเสมือนได้ปฏิบัติงานในวันทำงานปกติ (เทียบเท่าแรงงานไทย)
  • กรณีแรงงานปฏิบัติงานในวันหยุดประจำปีวันใดแรงงานจะได้รับค่าตอบแทนในวันนั้นเป็นสองเท่าของค่าแรงต่อวัน(เทียบเท่าแรงงานไทย)

Foreign Worker Employment Agency Grandbetter Internation Co., Ltd.
泰國冠泓人力資源仲介有限公司  提供 緬甸、老窩 、柬埔寨、 外勞  華語專線
1475 Soi Ladprao 94, Ladprao Road, Plubpla, Wangthonglang, Bangkok 10130, Thailand
Tel: (+66) 02-530-9148 , (+66) 02-530-9629 Fax: (+66) 02-530-9905
Call center: (+66) 065-919-7188 , (+66) 063-191-6985
Line ID: 098-261-4297 , 063-191-6985
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61550246673520
E-mail: grandbetter.international@gmail.com

Copyrights 2018 © FOREIGN WORKER EMPLOYMENT AGENCY GRANDBETTER INTERNATIONAL CO.,LTD.