บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ แกรนด์เบ็ตเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

FOREIGN WORKER EMPLOYMENT AGENCY GRANDBETTER INTERNATIONAL CO.,LTD.

泰國冠泓人力資源仲介有限公司 提供 緬甸、老窩 、柬埔寨、 外勞 華語專線 0922497479,0982723012

เกี่ยวกับแรงงาน

สิทธิประโยชน์ของแรงงาน                   

ข้อปฏิบัติสำหรับการนำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าตามบันทึกความเข้าใจ (MOU)                   

อัตราค่าจ้าง                

  1. อัตราค่าจ้างจะต้องไม่ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำ ตามที่กฏหมายได้กำหนดไว้ในแต่ละพื้นที่                
  2. ในกรณีนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานเกินเวลาจากการทำงานปกติ นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้กับลูกจ้าง ในอัตรา 1.5 % ตามกฏหมายแรงงานไทย
  3. ในกรณีนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในวันอาทิตย์ นายจ้างจะต้องทำการจ่ายค่าจ้างเป็น 2 เท่าจากค่าแรงให้กับลูกจ้าง          

ที่พัก                   

นายจ้างจะต้องทำการจัดหาที่พัก และดูแลเรื่องค่าน้ำ, ค่าไฟ ให้ลูกจ้างฟรี (ในส่วนค่าน้ำ, ค่าไฟนายจ้างสามารถกำหนดขั้นต่ำที่จะดูแลให้ได้เพื่อป้องกันการใช้อย่างฟุ่มเฟือย)    

วันหยุด

  1. นายจ้างจะต้องจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจำสัปดาห์ (1 วัน / สัปดาห์)                       
  2. นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดตามประเพณีไทย (13 วัน / ปี)
  3. เมื่อลูกจ้างทำงานครบ 1 ปี นายจ้างจะต้องจัดให้ลูกจ้างหยุดพักผ่อนประจำปี          

ประกันสังคม

นายจ้างจะต้องจัดทำประกันสังคมให้กับลูกจ้าง

ค่ารักษาพยาบาล                   

นายจ้างจะต้องจัดให้มีหรือจ่ายค่ารักษาพยาบาลแก่ลูกจ้างตลอดระยะเวลาของสัญญาทั้งในกรณีประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานและกรณีเจ็บป่วยอื่น ตลอดจนจ่ายค่าจ้างระหว่างพักรักษาตัวและค่าทดแทนตามกฏหมาย

การบอกเลิกสัญญา                   

กรณีนายจ้างประสงค์จะบอกเลิกสัญญา นายจ้างต้องบอกกล่าวให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า 1 เดือน หรือจ่ายเงินค่าจ้าง 1 เดือน แทนการบอกเลิกสัญญา หรือให้เป็นไปตามกฏหมายแรงงานไทย รวมทั้งนายจ้างต้องจ่ายค่าเดินทางกลับประเทศให้แก่ลูกจ้างด้วย

หมายเหตุ: รายละเอียดข้างต้นเป็นเพียงข้อกำหนดเบื้องต้นที่ทางนายจ้าง จะต้องปฏิบัติต่อแรงงานตามด้าว ตามข้อตกลง MOU และสำหรับรายละเอียดอื่นๆจะมีอยู่ในสัญญาจ้างแรงงาน ตามกฏหมายไทยอีกครั้ง

Foreign Worker Employment Agency Grandbetter Internation Co., Ltd.
泰國冠泓人力資源仲介有限公司  提供 緬甸、老窩 、柬埔寨、 外勞  華語專線
1475 Soi Ladprao 94, Ladprao Road, Plubpla, Wangthonglang, Bangkok 10130, Thailand
Tel: (+66) 02-530-9148 , (+66) 02-530-9629 Fax: (+66) 02-530-9905
Call center: (+66) 065-919-7188 , (+66) 063-191-6985
Line ID: 098-261-4297 , 063-191-6985
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61550246673520
E-mail: grandbetter.international@gmail.com

Copyrights 2018 © FOREIGN WORKER EMPLOYMENT AGENCY GRANDBETTER INTERNATIONAL CO.,LTD.