บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ แกรนด์เบ็ตเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

FOREIGN WORKER EMPLOYMENT AGENCY GRANDBETTER INTERNATIONAL CO.,LTD.

泰國冠泓人力資源仲介有限公司 提供 緬甸、老窩 、柬埔寨、 外勞 華語專線 0922497479,0982723012

การแก้ไขข้อมูลของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 และคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566    เรียน จัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ตามที่ได้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 และการยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 โดยอธิบดีเป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Zoom จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 นั้น    กรมการจัดหางานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 และคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ท่านดำเนินการให้เป็นไปตามผลการประชุมดังกล่าว ดังนี้   1. รับคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานตามแบบ บต. 50 โดยแนบเอกสารตามที่กำหนดไว้ในแบบ อ. 5 เท่านั้น ในส่วนของเอกสารตามคำเตือนในแบบ อ. 5 ให้แนบภายหลังจากได้รับการอนุมัติคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานแล้ว   2. ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล อนุมัติคำขอ และปรับเปลี่ยนรูปถ่ายของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 หรือมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ดังนี้   2.1 ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล อนุมัติคำขอคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 กรณีที่นายจ้างได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานไว้แล้วครบตามจำนวน แต่ยังดำเนินการยื่นเอกสารหลักฐาน บต. 50 อ. 5 ไม่เสร็จสมบูรณ์ เช่น ไม่ได้แนบเอกสาร พิมพ์ตกหล่น พิมพ์ไม่ครบ หรือเอกสารครบถ้วนแต่ไม่ได้รับการอนุมัติ เป็นต้น เพื่อให้นายจ้างสามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (บต. 50 อ. 5) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567    2.2 ปรับเปลี่ยนรูปถ่ายของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 หรือมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ที่มีขนาดเล็กหรือใหญ่เกินไป รูปถ่ายเดิมเอียงไม่อยู่ในระนาบที่เหมาะสม ไม่ชัดเจน ดำ ขุ่นมัว ขาดหายบางส่วน โดยรูปถ่ายจะต้องมีเค้าโครงเดิมของคนต่างด้าวที่สามารถพิสูจน์ตัวตนได้   2.3 ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 หรือมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ที่ไม่ถูกต้อง เช่น  วัน/เดือน/ปีเกิด คำนำหน้าชื่อ เพศ สัญชาติ ชื่อ-นามสกุลสลับตำแหน่งกัน และตัวสะกดของชื่อ-นามสกุลผิด โดยไม่อนุญาตให้แก้ไขชื่อ-นามสกุลซึ่งไม่เหลือเค้าโครงเดิมของชื่อ-นามสกุลที่แจ้งไว้ ทั้งนี้ ให้สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลของนายจ้างในลักษณะเดียวกันด้วยได้   3. รายงานผลการดำเนินการตามข้อ 2 ให้กรมการจัดหางานทราบภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่แก้ไขข้อมูล จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน                                   การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ในวันที่ 15 มกราคม 2567 เรียน จัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ตามหนังสือกรมการจัดหางาน ด่วนที่สุด ที่ รง 0316.5/ว 335286 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 แจ้งแนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ในส่วนของคนต่างด้าวซึ่งนายจ้างได้ยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้แนวทางการดำเนินการดังกล่าวให้นายจ้างและคนต่างด้าวได้รับทราบนั้น กรมการจัดหางานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ในส่วนของคนต่างด้าวซึ่งนายจ้างได้ยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้ 1. ประชาสัมพันธ์เร่งรัดให้นายจ้างหรือบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศที่ได้รับมอบอำนาจจากนายจ้าง ยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว (บต. 50 อ. 6) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มกราคม 2567  2. กรณียื่นคำขอฯ ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด / สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ให้รับยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว (บต. 50 อ. 6)จนถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 15 มกราคม 2567  3. จัดเจ้าหน้าที่ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดข้อขัดข้องจากการยื่นเอกสารในวันสุดท้าย (วันที่ 15 มกราคม 2567)   4. อนุมัติคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว (บต. 50 อ. 6) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 มกราคม 2567 จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน                                          ผู้ประกอบการ เฮ! ครม. เห็นชอบขยายเวลาแรงงานข้ามชาติที่ยื่นบัญชีรายชื่อแล้วอยู่ต่อและทำงานได้ถึง 13 ก.พ. 68 และขยายเวลาให้รายงาน MOU ครบ 4 ปี ทำงานได้ถึง 30 เม.ย. 67 พร้อมลดค่าวีซ่าเหลือ 500 บาท   วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ใน 3 ประเด็น 1.ให้แรงงานข้ามชาติตามมติครม.เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 66 ที่นายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อแล้ว ดำเนินการตามแนวทางที่มติครม.กำหนด เพื่ออยู่ต่อและทำงานได้ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568   2.ขยายเวลาให้แรงงาน MOU ที่วาระจ้างงานครบ 4 ปีทำงานได้ถึง 30 เม.ย. 67 และ 3.ลดค่าวีซ่าจาก 2,000 บาทเหลือ 500 บาท   นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในวันนี้กระทรวงแรงงานได้เสนอ เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และส่งเสริมสิทธิประโยชน์ของแรงงาน และเรื่องการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา และค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป สำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานในราชอาณาจักร ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยมุ่งหวังให้การฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 คลี่คลายเป็นไปอย่างราบรื่น นายจ้าง สถานประกอบการมีแรงงานต่างชาติเพียงพอกับความต้องการในการขับเคลื่อนกิจการ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากค่าธรรมเนียมต่างๆ และช่วยให้ นายจ้างสามารถจ้างแรงงานคนเดิมที่มีประสบการณ์ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งคำนึงถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานข้ามชาติให้อยู่ในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์อย่างเหมาะสม โดยสาระสำคัญที่ครม.เห็นชอบมี 3 ประเด็น ดังนี้   1. ผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาติ ตามมติครม.เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ที่นายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อแจ้งความต้องการฯ ต่อกรมการจัดหางานแล้วภายใน 31 ก.ค. 66 ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนประมาณ 1,000,000 คน โดยต้องดำเนินการตามแนวทางที่มติครม.กำหนด เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษและทำงานได้ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568   2. ผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่เข้ามาทำงานตาม MOU ซึ่งวาระการจ้างงานครบ 4 ปี (ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 ธันวาคม 2566) อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษและทำงานเป็นการชั่วคราว ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยระหว่างผ่อนผันให้นายจ้างขออนุญาตนำแรงงานข้ามชาติที่ได้รับการผ่อนผัน เข้ามาทำงานตาม MOU และให้แรงงานเดินทางกลับประเทศต้นทางและเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยในโอกาสแรกโดยไม่ต้องมีระยะเวลาพัก 30 วัน   3. ลดค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ครั้งละ 2,000 บาท เหลือ 500 บาท และค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป จากครั้งละ 1,900 บาท เหลือครั้งละ 500 บาท ทั้งสำหรับแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานตาม MOU และแรงงานข้ามชาติที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ   ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่า ครม.ให้ความเห็นชอบในหลักการร่างประกาศของกระทรวงแรงงาน จำนวน 2 ฉบับ รวมถึงอนุมัติในหลักการร่างประกาศของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 2 ฉบับ และร่างกฎกระทรวงมหาดไทย จำนวน 1 ฉบับ รวม 5 ฉบับ ทั้งนี้นายจ้างที่มีรายงานข้ามชาติตามมติครม. เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 66 และแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงาน ตาม MOU ซึ่งวาระการจ้างงานครบ 4 ปี ที่ได้รับการผ่อนผัน สามารถดำเนินการได้ทันทีที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศกระทรวงแรงงานมีผลบังคับใช้ ส่วนเรื่องการปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่าจะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ต่อไป สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานข้ามชาติขอให้ติดตามข่าวสารจากกรมการจัดหางานอย่างใกล้ชิด ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน doe.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

ผลงานของเรา

บริการให้คำปรึกษาแนะนำ

ยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำปัญหาเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ด้วยประสบการณ์การนำเข้าแรงงานมากกว่า 10 ปี 

ฟรี Promotion นำเข้าแรงงาน พม่า กัมพูชา ลาว ค่าจัดทำเอกสารฟรี

  • ขาดแคลนแรงงานในการผลิตสินค้าของคุณ
  • แรงงานอยู่ครบวาระ 4 ปี ต้องการจะอยู่ต่อ
  • แรงงาน (ทร.38 พิสูจน์สัญชาติ) หลบหนีหลังขอใบอนุญาตให้แล้ว...

สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

  • ให้ความช่วยเหลือ และปรึกษาด้านนำเข้าแรงงาน
  • ชดเชยแรงงานให้ หากแรงงานหลบหนี
  • นายจ้างไม่ต้องดำเนินการใดๆ (ยกเว้น จัดเตรียมเอกสาร ซึ่งไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด) 
  • สามารถระบุ จำนวน เพศ และอายุของการคัดคนงานได้ 
  • แรงงาน MOU ต้องทำงานกับนายจ้างคนเดียว เปลี่ยนไม่ได้ (ต่างจาก ทร.38 พิสูจน์สัญชาติ)

Foreign Worker Employment Agency Grandbetter Internation Co., Ltd.
泰國冠泓人力資源仲介有限公司  提供 緬甸、老窩 、柬埔寨、 外勞  華語專線
1475 Soi Ladprao 94, Ladprao Road, Plubpla, Wangthonglang, Bangkok 10130, Thailand
Tel: (+66) 02-530-9148 , (+66) 02-530-9629 Fax: (+66) 02-530-9905
Call center: (+66) 065-919-7188 , (+66) 063-191-6985
Line ID: 098-261-4297 , 063-191-6985
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61550246673520
E-mail: grandbetter.international@gmail.com

Copyrights 2018 © FOREIGN WORKER EMPLOYMENT AGENCY GRANDBETTER INTERNATIONAL CO.,LTD.